logo
PROJEKTI KONTAKTI DZEJAS DIENAS RESURSI

Pārvaldības modelis

Pārvaldības modelis (2021)

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā, kuras rezultātā, pašvaldībām apvienojoties, tika izveidota Ropažu novada pašvaldība, ir 6 bibliotēkas, kas kopumā sastāda 20,7% no kopējā iestāžu skaita.

Ulbrokas bibliotēka ir Ropažu novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas reģistrā. Bibliotēka atrodas Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta pārziņā, ko finansē no Ropažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Bibliotēkas metodisko un konsultatīvo darbu saskaņā ar noslēgto starpnovadu līgumu veic Reģiona galvenā bibliotēka.

Ulbrokas bibliotēka ir iestāde ar decentrazitētu pārvaldības modeli, kas darbojas autonomi, tieši veidojot attiecības ar novada pašvaldības institūcijām, savstarpēji koordinējot savu darbību.


Pārvaldības modelis (2002 – 2020)

BIBLIOTĒKAS FUNKCIONĀLO PLĀNOJUMU VEIDO:

@ integrēta bibliotēkas zāle – abonements ar brīvpieejas krājumu bērnu, jauniešu un pieaugušo vajadzībām, bērnu spēļu stūrītis, pieeja kopkatalogam;
@ klusā lasītava ar uzziņu informācijas avotu un preses un laikrakstu kopumu, piedāvājot bezmaksas materiālu kopēšanas iespējas no bibliotēkas krājuma;
@ interneta zāle ar 7 - 8 darbavietām un bezvadu Interneta pieslēgumu lietotāju vajadzībām, abonēto datubāzu izmantojamību lietotāju konsultēšanu;
@darbinieku telpa – profesionālo darbu veikšanai, atpūtai un diskusijām.

BIBLIOTĒKAS PĀRVALDĪBAS STRUKTŪRA

Bibliotēka darbojas, pamatojoties uz Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas nolikumu, kas apstiprināts ar 2003. gada 21. maija lēmumu „Par Stopiņu pagasta Ulbrokas bibliotēkas nolikumu” (Prot. Nr. 57). Pamatojoties uz Stopiņu pagasta padomes rīkojumu Nr. 17 ( 2004. gada 13. decembrī) par Stopiņu pagasta administratīvās teritorijas pārveidi uz novadu, nolikumā izdarītas izmaiņas ar Stopiņu novada domes lēmumu 2005. gada 02. februārī (Prot. Nr. 103), izmaiņas un precizējumi 2009. gadā 28. janvārī (Prot. Nr.96). Bibliotēkas nolikuma (reglamenta, statūtu) grozījumu datums 2009. gada 28. janvāris, protokola Nr.96; 2016. gada 23. marta sēdes lēmums, protokols Nr.71 par papildinājumiem un/vai grozījumiem iestādes nolikumā, nosakot katras iestādes vadītāja paraksta tiesības.

Ulbrokas bibliotēkas darbību pārzina Stopiņu novada domes priekšsēdētājs. Bibliotēkas darbu vada, organizē, plāno un par tās darbību atbild bibliotēkas vadītāja. Pārceļoties uz jaunām telpām 2003. gadā, bibliotēkā ir otra darbiniece. No 2011. gada vēl viena darbinieka – bibliotekāra štata vieta. Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, kas saskaņoti, pārskatīti un apstiprināti 2007. gada 03. janvārī, precizēti 2011. gada 7. martā. Pamatojoties uz bibliotēkas vadītājas iesniegumu par darba pienākumu maiņu un uzsākto darbu bibliotēku informācijas sistēmā „Alise”, veikta darba līguma nosacījumu maiņu ar 2009. gada 5. janvāri, nosakot amata nosaukumu: sistēmbibliotekāre (Prot. Nr. 74). Atkārtoti aktualizēti un apstiprināti esošie amatu apraksti bibliotekāra, sistēmbibliotekāra un vadītāja amata pienākumos, no jauna nosakot amatu: bibliogrāfs. Rīkojuma nr. 649 (2016. gada 30. septembris).

Bibliotēkas finansējums ir iekļauts Stopiņu novada kopējā budžetā, tas ir bibliotēkas attīstību veicinošs, atbalstošs un nodrošina labu bibliotēkas funkciju veikšanu. Nodrošināts un pārdomāts ir IT pakalpojumu grozs – uzturēšana, apkalpošana; kā arī darbinieku darba samaksas un obligātās iemaksas, veselības apdrošināšana, telpu īre un komunālie maksājumi. Plānots un atbalstīts ir finansējums bibliotēkas organizēto pasākumu iecerēm un tematisko pasākumu viesiem, ko iedzīvotājiem un saviem lasītājiem bez maksas piedāvā bibliotēkas darbinieki no Stopiņu novada budžeta līdzekļiem. 

Ir saglabāts un finansiāli nodrošināts bibliotēkas krājuma un resursu piedāvājums – grāmatas, laikraksti, datubāzes, audiovizuālie dokumenti. Pamatfinansējums ir pašvaldības budžets un citi ieņēmumi Valsts Kultūrkapitālā fonda finansējums. Līdzfinansējuma iespējas nodrošina projektu papildus piesaistītie līdzekļi, kas iegūti piedaloties un saņemot atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”(2014). Mērķprogrammas dāvinājums „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”, ko atbalsta Kultūras ministrija. Netieši finansiālu nodrošinājumu veic arī fizisko personu dāvinājumi.